תנאי שימוש - וריטיב עסקים

תקנון ומדיניות וריטיב עסקים

כללי

1. וריטיב טכנולוגיות בע"מ (להלן "החברה"), מפעילת "וריטיב עסקים" אחראית לפיתוח כלים טכנולוגיים לקידום, פרסום ושיווק עסקים, פיתוח כלי נטוורקינג והקמת קבוצות לבעלי עסקים ברחבי הארץ. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם פועלת החברה, הנחיות לחבר קבוצה והנחיות למנחה קבוצה.

2. בעל עסק יקרא חבר וריטיב עסקים לאחר תשלום דמי חבר שנתיים, בחירת קבוצה, הקמת כרטיס (אתר) במערכת ואישור תקנון זה.

3. חברי וריטיב עסקים ישמרו על כללי התנהגות המפורטים בתקנון זה ויפעלו ביושר ובתום לב למען קידום עסקיהם וקידום עסקי החברים בוריטיב עסקים וישתפו בינייהם פעולה.

4. חבר המצטרף לוריטיב עסקים יקבל עליו את הוראות תקנון זה ולא תהיה כל טענה ו/או מענה ו/או תובענה ו/או דרישה כנגד וריטיב עסקים או מי מטעמה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להוראות תקנון זה. הצטרפות לוריטיב עסקים

5. בעל עסק המעוניין להצטרף לוריטיב עסקים רשאי להתארח בקבוצות קיימות ללא התחייבות וללא תשלום דמי מנוי שנתיים עד 2 מפגשים. ישלם עבור עלות המפגש בהתאם לקבוצה בה מבקש להתארח.

6. הזמנת אורח למפגש על ידי חבר קבוצה תתבצע בתאום עם מנחה הקבוצה והרשמת האורח למפגש באתר האינטרנט.

7. אורח המגיע לקבוצה בה קיים חבר בעל מקצוע זהה יוכל להצטרף לקבוצה אחרת ולא יבקש הפניות מחברי הקבוצה בה מתארח. צרוף לקבוצה זו תתאפשר בהסכמת בעל המקצוע הקיים ומנחה הקבוצה.

8. הצטרפות לוריטיב עסקים מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים. גובה דמי החבר ישתנה מעת לעת בהתאם להחלטות החברה וצורכיה. תשלום בנפרד יגבה לפני כל מפגש וישמש לכיסוי הוצאות המפגש. מחיר מפגש עשוי להשתנות מקבוצה לקבוצה.

9. לא יוחזרו דמי החבר במידה והחבר פרש לפני תום השנה למעט במקרים חריגים בהם יוגשו בקשות מיוחדות לאישור מנכ"ל החברה.

10 . בני משפחה בעלי עסקים שונים יחשבו כחברי קבוצה שונים וישלמו דמי חבר עבור כל אחד מבעלי העסקים. חברות בקבוצה

11 . כל חבר משוייך לקבוצה ראשית ויהיה חייב בהשתתפות מלאה במפגשי קבוצה זו בכפוף לסייגים בתקנון זה, בביצוע הפניות לחברי הקבוצה, קיום פגישות אישיות עם חברי הקבוצה והעמקת הקשר האישי והמקצועי עם חברי הקבוצה.

12 . כל חבר רשאי להתארח בקבוצות אחרות ללא הגבלה לאחר הרשמה למפגש באתר האינטרנט וקבלת אישור ממנחה הקבוצה. במידה וקיים בעל מקצוע זהה, יציין המתארח את שיוכו לקבוצה ראשית אחרת ולא יבקש הפניות מחברי הקבוצה המארחת.

13 . חבר יוכל לעבור לקבוצה אחרת לאחר אישור מנהל הקבוצה החדשה ובמידה ולא קיים בעל מקצוע זהה בקבוצה החדשה.

14 . בכל מקרה של היעדרות, תימסר הודעה למנחה הקבוצה עד 24 שעות לפני המפגש. חבר רשאי להיעדר מ 2 מפגשים ברבעון. היעדרות מעבר ל 2 מפגשים ברבעון תפתח את תחום עסוקו למועמד חדש בקבוצה.

15 . הקפאת חברות או היעדרות ממושכת תתאפשר באישור מנכ"ל החברה רק במקרים חריגים כגון לידה ו/או מחלה קשה או ממושכת חו"ח של חבר הקבוצה או בן/ת משפחה מקרבה ראשונה ו/או מילואים. במידה והתקבל אישור להעדרות החבר, תישמר חברותו בקבוצה ולא יצורף בעל מקצוע זהה בתקופת היעדרותו.

16 . מפגשי וריטיב עסקים נערכים אחת לשבועיים למעט תקופת חגים וחופשות בהן יעודכנו מועדי המפגשים. משך כל מפגש הינו שעתיים וחצי בשלב קבלת הפנים ועד לסיום המפגש. חבר קבוצה יהיה נוכח במשך כל המפגש.

17 . הפרת תקנון זה תביא להפסקת החברות בוריטיב עסקים ללא החזר דמי המנוי השנתיים ותתקבל הודעה בכתב מהנהלת החברה.

18 . חברת וריטיב עסקים שומרת לעצמה את הזכות להרחיק חבר קבוצה במקרים הבאים ללא החזר דמי המנוי השנתיים: אי עמידה בכללי התקנון והפרת הקוד האתי של החברה. .a חבר הפועל בניגוד לערכי החברה או נגדה. .b חבר הורשע בעברה שיש עמה קלון. .c חבר הוציא דיבה על חברי וריטיב אחרים. .d הוגשו תלונות חוזרות על חבר בדבר איכות השירות/מוצר ו/או אמינות החבר. .e


הקוד האתי


1. חבר וריטיב עסקים יספק שירותים באיכות ובמחירים שהתחייב אליהם.

2. חבר וריטיב עסקים יטפל בנאמנות בהפניות הנמסרות עבורו ולא יעמיד במבוכה את מוסר ההפניה.

3. חבר וריטיב עסקים יפעל להעברת הפניות איכותיות לחברי הקבוצה.

4. חבר וריטיב עסקים יפעל להעמקת הקשרים האישיים והעסקיים עם חברי הקבוצה.

5. חבר וריטיב עסקים לא ילחץ למכור את שירותיו ומוצריו לחברי וריטיב עסקים אלא יציע את שירותיו במידה וחבר פנה אליו.

6. חבר וריטיב עסקים ישתמש במערכת הטכנולוגית למטרה שלשמה נועדה ולא יבצע שימוש החורג מפעילות עסקית למטרות פרסום, לא יעלה תכנים העלולים לפגוע בחברי וריטיב אחרים או בעלי מקצוע שאינם חברים בוריטיב, לא יעלה תכנים עם מסרים מיניים, פוליטיים, אנטי דתיים או כאלו העלולים לפגוע ברגשות הגולשים ולא יעלה תכנים המוגנים בזכוניות יוצרים.

7. חבר וריטיב עסקים ינהג בהגינות וביושר בהתבטאויות הנוגעות לוריטיב עסקים בקרב החברים ובקרב בעלי מקצוע שאינם חברים בוריטיב.

תנאי שימוש ופרטיות

1.       כללי

1.1.        אתר האינטרנט www.veritiv.com (להלן: "האתר"), הינו אתר המופעל על ידי חברת וריטיב טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה"), והנועד לספק מידע אודות בתי עסק ונותני שירותים שונים לרבות חוות דעת והמלצות המשתמשים לגביהם.

1.2.        השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הינך נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והינך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. אם הינך מתחת לגיל 18, יש לקרוא את התנאים יחד עם הוריך ולקבל את אישורם לשימוש באתר. באם אתה (או הוריך) לא מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.

להסרת ספק יובהר, כי תנאי השימוש דנן חלים על כל הגולשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים, והכל בין אם הם הרשומים באתר ובין אם לאו (להלן: "הגולש/ים"). 

1.3.        החברה תהא רשאית, בכל עת וללא  צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

1.4.        החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5.        הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

2.       הרשמה לאתר

2.1.        לשם קבלת שירותים באתר, כולם או חלקם, יתכן ותידרש לבצע הליך הרשמה לאתר ולספק לחברה מספר פרטים אודותיך (להלן: "הליך ההרשמה" ו"החשבון"). הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר את השלמת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר בכל מקרה בו לא נמסרו הפרטים שנדרשו על ידה, כולם או חלקם. החשבון הינו אישי ואין להעבירו ו/או לאפשר את השימוש בו על ידי צד שלישי כלשהו.  

2.2.        בנוסף לפרטים הנ"ל, ולצורך השלמת הליך ההרשמה תתבקש לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמה, אשר ישמשו אותך בעת כניסה לחשבונך ו/או קבלת השירותים. הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשימוש שיעשה בחשבונך ולשמירת סודיות הסיסמה והנך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך ו/או בסיסמה ו/או הפרת סודיות אחרת.

2.3.        במסגרת הליך ההרשמה לאתר יבוצע על פי בחירתך קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). בשימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך לקישור החשבון שלך עם חשבון הפייסבוק, להחלפת מידע ונתונים בין החשבונות, ולפרסום מידע וסטטוסים בחשבון הפייסבוק שלך על ידי החברה ו/או על ידי משתמשים אחרים. 

2.4.        החברה לא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן לפרטים הנמסרים על ידך ו/או על ידי גולשים אחרים ו/או לנכונותם ו/או לכל נזק שייגרם, בשל מסירת הפרטים הללו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחסום, לבטל ו/או לסרב לספק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל שירות ו/או הטבה שניתנים באתר, לרבות ובעיקר לגבי כל מי שיתברר, כי מסר פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או כוזבים, בהליך ההרשמה ו/או אחריו.

2.5.        הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע המסופק על ידך ו/או שיאסף על ידי החברה במסגרת השימוש שלך באתר, מפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.

3.       השימוש באתר

3.1.        השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה המפורש, מראש ובכתב, של החברה.  

3.2.        בנוסף לאמור, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים להלן:

3.2.1.   התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי;

3.2.2.   הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, או חומר פוגעני כמפורט בסעיף 4.9 להלן;

3.2.3.   הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

3.2.4.   הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

3.2.5.   שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

3.2.6.   פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

3.2.7.   הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה .

3.2.8.   שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

3.2.9.   הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

3.2.10.                     שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

3.2.11.                     איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

3.3.        היה והפרת תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, להפסיק ו/או לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר;

4.       פורומים, תגובות, חוות דעת ופרסומים ע"י המשתמשים

4.1.        באתר מתפרסמים תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר הכוללים, בין היתר, פרסומים של בעלי עסק ונותני שירותים ביחס לשירותים והמוצרים המסופקים על ידם, המלצות המשתמשים (ופרטיהם) על השירות ו/או המוצר המסופק על ידי אותם בעלי עסק ונותני שירותים, תגובות להמלצות, ציונים, קופונים וכן החלפת מידע, תכנים ורשמים אחרים בין המשתמשים השונים באתר (להלן: "הפרסומים וההמלצות").

4.2.        החברה ממליצה ומעודדת אותך להתייחס לכל הפרסומים וההמלצות באתר בזהירות ובביקורתיות רבה וכן לבחון את המידע ואת זהות מפרסמי המידע, גם באמצעות כלים שונים, מאלה המוצגים באתר.

4.3.        מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הפרסומים וההמלצות; טיב השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם ו/או עלותם ו/או מהימנותו של נותן השירות ו/או ביחס לכל מידע אחר הנוגע לספק ו/או נותן השירות ו/או למשתמשים שהמליצו עליו. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שכל הסתמכות על פרסומים והמלצות כלשהם באתר ו/או כל מידע אחר המוצג בו נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית, וזאת אף אם קיימת התייחסות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאותו ספק / נותן שירותים.

4.4.        בעצם השימוש באתר הנך, פוטר בזאת את החברה באופן מלא ומוחלט מכל אחריות שהיא ביחס לפרסומים וההמלצות המופיעים באתר, טיב השירותים ו/או המוצרים, איכותם, תקינותם, זמינותם, עלותם, ובכלל זה, מכל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר מאספקתם ו/או השימוש בהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית, אך לא מחויבת, לפקח על הפרסומים וההמלצות המועלים לאתר, אולם אין בפיקוח כאמור, כדי להטיל על החברה כל אחריות כאמור, ובכלל זה, אחריות לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שייעשה לפרסומים וההמלצות.

4.5.        החברה תהא רשאית לבטל או להסיר את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות, לשנות מעת לעת את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם פרסום ו/או חוות דעת ו/או תגובה ו/או להסירם והכל ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.6.        ככל שפרסמת המלצה ו/או תגובה להמלצה ביחס לספק ו/או נותן שירותים כלשהו, תהא רשאית החברה לדרוש ממך אסמכתאות ו/או ראיות בכתב המוכיחות כי אכן קיבלת את השרות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת.

4.7.        ידוע לך, כי הפרסומים וההמלצות שיפורסמו באתר עשויים להיחשף לכל גולשי האינטרנט ולערוצי מידע ואתרים נוספים. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש, בכל הקשור לחשיפת הפרסומים וההמלצות שיתקבלו, ביחס לפרסומים השונים וכן החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס, אשר ייגרמו למשתמש ו/או לרכושו, בעקבות אותם הפרסומים וההמלצות.

4.8.        הנך מתחייב לפצות ולשפות את האתר ו/או את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד כלשהו שנדרש ממי מהם, מאת מי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שפורסם על ידך באתר וכן הנך מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיתקיים כנגד האתר ו/או החברה בגין השימוש שנעשה באותו תוכן, וזאת ללא תשלום כלשהו. בנוסף, הנך מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר ובמלוא ההוצאות והנזקים, מכל סוג שהוא, שייגרמו לאתר ו/או לחברה בשל כך, ולפצותם מיד עם דרישתם הראשונה לכך.

4.9.        החברה שומרת לעצמה כל זכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק ו/או להשמיד ו/או להסיר ו/או לשנות ו/או לתקן, ללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, כל חומר ו/או פרסום שלדעתה  אינו חוקי ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שאין ברשותך את מלוא הזכויות להעלותו, ובכלל זה, תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים; העלולים להפר זכויות צדדים שלישיים; וכן כל פרסום אחר אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אינו ראוי להיות מפורסם באתר.

5.       איסוף מידע ומדיניות פרטיות

5.1.        החברה תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש; סדר הדפים שבהם ביקר המשתמש; הזמן והתאריך של החיבור של המשתמש לאתר; ונתונים נוספים.

5.2.        מידע מסוג זה נאסף לצורך שימוש מסחרי ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, בין בתמורה ובין שלא, וכן לצורך התאמה ושיפור של השירותים של החברה ושל ממשק האתר. החברה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

5.3.        החברה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור(למעט דוא"ל וטלפון אישי אלא אם כן תאשר לעשות כן בהליך ההרשמה), ולא תהיה לך, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה בשל כך.  

5.4.        מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לגלות כל מידע, לרבות את פרטיך המזהים, בכל מקרה בו תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית כלשהי, או אם תהא מחוייבת לעשות כן על פי דין ו/או צו שיפוטי ו/או תימצא בפני איום לנקיטת הליכים משפטיים כלשהם בגין פעולות שעשית באתר.

5.5.        החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם (כגון עסקים המפרסמים באתר ו/או המצויים עימו בשיתוף פעולה עסקי) ואשר אינם בשליטת החברה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.

5.6.        ובהקשר זה, ידוע לך, כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה מצויה עמן בשיתוף פעולה עסקי. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהגולש משאיר באתרים אלה.

5.7.        החברה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על אף האמור, אין באפשרות החברה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות.

6.       קבצי cookies

6.1.        בשעה שתבקר באתר האינטרנט, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשיית המחשבים ובעולם האינטרנט ומוכרת כ"cookies". קבצי ה- cookies הם קבצים קטנים של טקסט שרק אתר האינטרנט שיצר אותם יכול לאחזר אותם.

6.2.        קבצי ה- cookies יסייעו לחברה, בין היתר, לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום קבלה שלהם או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- cookies או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

7.       קניין רוחני

7.1.        הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי למעט מידע אשר הועלה על ידך ו/או משתמשים אחרים באתר, כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות, אך לא רק, הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

7.2.        חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מהאתר ו/או המידע ו/או הדפים ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגוים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

7.3.        בשימוש באתר, הינך מקנה לחברה רישיון עולמי, בלתי מותנה, בלתי מוגבל בזמן, וללא תמורה כלשהי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל, והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך.

7.4.        הינך מתחייב ומצהיר כי אתה בעל מלוא זכויות בתכנים המועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007- ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

7.5.        מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מודיעה בזאת, כי היא הציבה לעצמה מטרה לעשות כל שביכולתה כדי למנוע פגיעה בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות אחרות כלשהן, של מאן דהוא, מחד גיסא וכן למנוע פגיעה במשתמש כלשהו, אשר פרסם את התוכן האמור, מאידך גיסא. בנסיבות אלה, ברירת המחדל מבחינתה של החברה תהיה, בראש ובראשונה, לפעול עפ"י נוהל "הודעה והסרה" המפורט להלן. כל משתמש ו/או כל מי שטוען להפרה כלשהי של זכויותיו מחויב לעשות שימוש בנוהל שלהלן ורק באופן זה הוא יקבל שיתוף פעולה מלא מאת החברה, ככל שידה של החברה משגת ליתן עזרה כאמור.

7.6.        נוהל הודעה והסרה

7.6.1.   מתוקף אופיו של האתר, מרבית התוכן המוצג בו הינו תוכן המיוצר / מועלה על ידי המשתמשים השונים של האתר, בין אם הם בעלי מקצוע / ספקים / נותני שירות וכו' ובין אם הם צרכנים. בנסיבות אלה, החברה מבקשת להודיע, כי אין ביכולתה הטכנית לשלוט ולבצע בקרה על התכנים המועלים לאתר, מהימנותם ו/או נכונותם. אשר על כן, החברה מתחייבת לפעול כאמור להלן, מיד עם קבלת הודעה על תוכן הנחשד להיות תוכן מפר זכויות צדדים שלישיים.

7.6.2.   מיד עם גילוי תוכן כלשהו, אשר נחשד להיות תוכן מפר, כהגדרתו לעיל, המשתמש המתלונן מתבקש לפנות לחברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבא: info@veritiv.com ולהודיע, על קיומו של התוכן הנ"ל (להלן: "התראה על תוכן שנחשד להיות תוכן מפר").

7.6.3.   בהתראה על תוכן שנחשד להיות תוכן מפר, על המשתמש המתלונן להפנות במדויק לתוכן המדובר (תאריך פרסום, מקום מדויק של הפרסום ותיאור כללי של התוכן); לציין בתצהיר ערוך ומאומת כדין על ידי עורך דין שלשיטתו התוכן הינו תוכן מפר ולפרט את הסיבות לכך תוך צירוף אסמכתאות התומכות בעמדתו זו, ככל שישנן; וכן למסור את פרטי הקשר המלאים שלו והסכמתו להעברתם למפרסם התוכן.

7.6.4.   עם קבלת ההתראה כאמור, תסיר החברה את התוכן שנחשד להיות תוכן מפר ותשלח למשתמש שפרסם את התוכן האמור הודעה לפיה התקבלה במערכת התראה כאמור, ביחס לפרסום ספציפי, אשר בוצע על ידו וכי התוכן האמור הוסר, לפחות באופן זמני, בהתאם להוראות שלהלן.

7.6.5.   המשתמש המפרסם, יהא רשאי למסור לחברה התראה נגדית (להלן: "התראה נגדית") במסגרתה יציין, בתצהיר ערוך ומאומת כדין על ידי עורך דין, כי התוכן הנטען, כולו או חלקו, אינו מפר והסיבות לכך תוך צורף אסמכתאות התומכות בעמדתו זו, ככל שישנן; וכן להעביר את פרטי הקשר המלאים שלו והסכמתו להעברתם למתלונן בצירוף העתק מההודעה הנגדית. 

7.6.6.   עם קבלת התראה הנגדית, החברה תשלח למשתמש המתלונן הודעה על קבלת ההתראה הנגדית ממפרסם התוכן. בהודעה כאמור תעניק החברה למתלונן ארכה של 20 ימים לשם פניה לבית משפט לקבל צו האוסר על פרסום התוכן המפר לכאורה. אם וככל שהמתלונן לא יפנה לבית המשפט לקבלת סעד זמני כאמור, תחזיר החברה לאתר את התוכן שהוסר.

7.6.7.   בסיום בירור ההליך המשפטי (כלומר, עם קבלת פס"ד שהפך סופי ובלתי ניתן לערעור) תנהג החברה כפי שנקבע בפס"ד וזאת בתנאי שמי מהצדדים הודיע לה אודות סיומו של ההליך המשפטי, אודות תוצאותיו והמציא לה עותק מפסק הדין שניתן.

7.6.8.   מובהר בזאת במפורש, כי החברה איננה והיא לא תקבל על עצמה כל תפקיד של בוררות ו/או סיוע ו/או גישור ו/או חקירה של הזכויות הנטענות, ביחס לתוכן שנטען להיות תוכן מפר. לחברה אין כלים מתאימים, היא לא מוסד לבירור הליכים שכאלה והיא בסה"כ, מתוך צורך להגן על כל הצדדים, תפעל על פי הוראות הדין והאמור לעיל.

8.       הגבלת אחריות ושיפוי

8.1.        ידוע לך, כי האתר הינו אתר אינפורמטיבי בלבד ונועד לספק מידע והמלצות המשתמשים אודות השירותים והמוצרים המסופקים על ידי בתי העסק השונים המפורסמים באתר. אין לראות בפרסומים, ההמלצות, התכנים המפורסמים באתר (לרבות אלו המפורסמים על ידי החברה עצמה), ובכלל זה פרסומות, משום המלצה ו/או עידוד ו/או מתן חסות ו/או מתן חוות דעת מקצועית מטעם החברה ו/או מי מטעמה ביחס לשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או הניתנים על ידי בעל עסק מסוים ו/או המוצעים במסגרת הפרסומות.

8.2.        להסרת ספק, ידוע לך, שהמידע המתפרסם באתר מגיע מצדדים שלישיים (משתמשים נוספים ו/או עסקים ו/או מפרסמים); אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי החברה (וכפועל יוצא אין באפשרותה לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע); וייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים ו/או פרטים חסרים.

8.3.        החברה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר.

8.4.        מובהר ומוסכם בזאת, כי החברה איננה צד לכל עסקה מכל מן וסוג שהוא שתבוצע בין משתמש צרכן באתר לבין בעל עסק המפרסם באתר ו/או לבין מפרסם כללי באתר (פרסומות), וכי תנאי העסקה כאמור יגובשו ישירות בין הצדדים וביניהם בלבד, וזאת גם במקרים שבהם החברה תפעיל כפתור "צור קשר", לצורך התקשרות עם בית עסק כזה או אחר.

8.5.        החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באתר ו/או באמצעותו, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או ההתקשרות בין הצדדים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את החברה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.

8.6.        האתר מאפשר לבתי העסק ו/או נותני השירות השונים, לפרסם את שירותיהם ומוצריהם בהנחה, כזו או אחרת, לפי שיקולו הבלעדי של בית העסק ו/או נותן השירות. פרסום ההטבות יכול להיעשות, בין היתר, באמצעות פרסום שוברי הטבה (להלן: "קופונים"). השימוש בקופונים ו/או מימושם יהיה בהתאם לתנאים המקובלים בבית העסק ו/או נותן השירות, אשר יפורסמו, אם יפורסמו, על ידם. החברה לא תישא בשום אחריות, בקשר עם הקופונים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בכל הנוגע לאופן מימושם, מועד מימושם, איכותם והתאמתם לפרסום שבוצע באתר.

8.7.        החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם למחשב ו/או למכשיר קצה כלשהו באמצעותו הנך עושה שימוש באתר, לרבות אך לא רק, פלאפונים, טאבלטים, זיכרונות ניידים, מדיה אופטית ו/או אתרי אינטרנט חיצוניים כלשהם, וכן לכל נזק שייגרם למידע, תכנים, תוכנות ו/או קבצים המצויים בהם. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל. 

8.8.        החברה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל. 

8.9.        מובהר, כי החברה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי / השעיה / הפסקה נגרמו איזשהם שינויים בפרטי נותני השירותים / בעלי המקצוע ו/או בתכנים שהועלו ו/או אם נגרם נזק, מכל מן וסוג שהוא, בשל השעיית / הפסקת / שינוי פעולתו של האתר.

8.10.     החברה אינה מתחייבת לכמות פניות ו/או הזמנות ו/או צפיות מינימאליים בפרסומים של בעלי העסק ו/או להיקף תעבורה ו/או הכנסה כלשהו.  

8.11.     מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל מי הפועל מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לכך, בגין כל תביעה, דרישה נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום ואו כל הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות), לרבות אך לא רק, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו בקשר לתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

8.12.     האמור בסעיף 8 זה יחול אף בכל מקרה בו החברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו), לפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר ו/או במחלוקת שהתגלעה בין משתמש צרכן באתר לבין בעל עסק מפרסם באתר. סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה על ידם.  

9.       קישורים לאתרים חיצוניים

9.1.        קישורים מסוימים שתוכל למצוא באתר מאפשרים לך לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים לחברה (להלן: "האתרים המקושרים"). אתרים מקושרים אלה מסופקים לך אך ורק מסיבות של נוחות ואינם כפופים לשליטתה ו/או אחריותה של החברה.

9.2.        להסרת ספק, אין לראות בקיומם של קישורים לאתרים המקושרים, משום המלצה ו/או עידוד ו/או מתן חסות ו/או מטעם החברה ו/או מי מטעמה ביחס לשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר המקושר. בהתאם לאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן ו/או פרסומת ו/או מוצר ו/או מידע אחר המצוי באתר וכן לכל תקלה ו/או ליקוי ו/או וירוס המצוי ו/או הנובע מהם.

10.   כללי

10.1.     התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין החברה לבינך, המשתמש.

10.2.     החברה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום. החברה משאירה לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ביחס לקביעת זהות השירותים הניתנים בתשלום וכן ביחס לשינוי / הוספה / הסרה של השירותים הללו והתנאים החלים עליהם.

10.3.     כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש על פי חוקים אלה.

10.4.     כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר זה תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

10.5.     במקרה שייקבע, כי הוראה כלשהי מההוראות המפורטות לעיל איננה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה משאר התנאים הנקובים במסמך זה וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי אחרת, מאלו הנקובות במסמך זה.